Χριστός ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

“But now Christ is risen from the dead,
and has become the firstfruits of
those who have fallen asleep.”

ولكن الآن قد قام المسيح من”
“الأموات وصار باكورة الراقدين

1 Corinthians 15:20
Image result for resurrection icon coptic

Christ is Risen!   Indeed He is risen!
Χριστός ἀνέστη!   Ἀληθῶς ἀνέστη!
!المسيح قام!   بالحقيقة قام